ദേഹം മൊത്തം ടാറ്റൂ, ചെലവഴിച്ചത് 35 ലക്ഷം, എന്നിട്ടും പരിഹസിക്കുന്നവർ ഏറെയെന്ന് യുവാവ്