പാർക്ക് സന്ദർശനത്തിനിടെ വീണ് മന്ത്രി കെ രാജന് പരിക്ക്