പിണറായിയുടെ പൊലീസ് ജനങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു, മനോഹരന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ 50 ലക്ഷം നൽകണം; എ.എൻ രാധാകൃഷണൻ