അതിജീവിതയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്