കാമുകന്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി കനാലിലെറിഞ്ഞു; യുവതിയും കൗൺസിലറും അറസ്റ്റിൽ