അതിജീവിത കൂറുമാറി; മെഡിക്കൽ തെളിവുകൾ പരിഗണിച്ച് പ്രതിയെ തടവിനു ശിക്ഷിച്ച് കോടതി