ശബരിമലയിൽ 12 തീർത്ഥാടകർക്ക് കടന്നലിന്റെ കുത്തേറ്റു