അതുല്യകലാകാരന്‍ വിട നല്‍കി നാട്… പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നച്ചന്‍ യാത്രയായി..