ബിഷപ്പ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ സത്യദീപം മുഖപത്രം