നാണംകെടുത്തി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാഴ്ചകള്‍