മൊബൈൽ കണ്ടെത്താൻ ഡാം വറ്റിച്ച സംഭവം: ഉദ്യോഗസ്ഥന് 53,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ