സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ നൽകിയ കിറ്റിൽ കോണ്ടവും ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും