കൊച്ചിയിൽ മാലിന്യ നീക്കം പ്രതിസന്ധിയിൽ; ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന തീരുമാനം പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പി രാജീവ്‌