എവറസ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം; വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ