മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തില്‍ വിപുലമായ പരിപാടികള്‍

മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് സമ്പൂര്‍ണ്ണ വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തില്‍ വിപുലമായ പരിപാടികള്‍

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling