സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിക്കുന്നു

 


സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ആശുപത്രി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിക്കുന്നു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling