കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ലോക ബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യന്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ് മെന്റ്ബാങ്കിന്റെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പ്ലാന്‍ രൂപീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഥമ കൂടിയാലോചനായോഗം ശ്രീകണ്ടാപുരം നഗരസഭയില്‍ ചേര്‍ന്നു. globalvision skpm

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling