കാഞ്ഞിലേരി റോഡ് ഉയര്‍ത്തല്‍ പ്രവൃത്തി തുടരുന്നു. ഗതാഗതം വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു

കാഞ്ഞിലേരി റോഡ് ഉയര്‍ത്തല്‍ പ്രവൃത്തി തുടരുന്നു. ഗതാഗതം വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling