സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ശൈശവ വിവാഹം; 15 വയസുകാരിയെ 47 കാരന് വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകി INDIA